Sijačica
Sijačica
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Kako podesiti sijačicu za sjetvu soje, šećerne repe, kukuruza i suncokreta

Sjetva ratarskih kultura vrlo je važna operacija u proizvodnji ratarskih kultura. Sjetva se obavlja sijačicama kojih ima različitih vrsti, a razlikuju se prema opremljenosti, pa tako postoje sijačice koje su namijenjene za izravnu sjetvu u neobrađeno tlo ("no-till"), pa do onih koje siju u pripremljeno tlo.

Sve vrste sijačica koje se koriste za sjetvu moraju odgovarati izazovima koje ratarska proizvodnja predstavlja, a jedan od najvećih je skraćenje agrotehničkih rokova (zbog sve kraćega perioda optimalnih uvjeta za sjetvu).

Sve sijačice koje se koriste u današnje vrijeme moraju zadovoljiti visoke kriterije, kao što su preciznost, točnost, brzina, jednostavnost rukovanja, kvaliteta sjetve... Povećanjem brzine rada sijačice smanjuje se preciznost, a to utječe na sklop biljaka, a samim time i na dobivanje kvalitete i kvantitete prinosa, stoga je bitno znati kako pravilno koristiti sijačicu.

Sijačice za okopavine (širokoredne usjeve) su:

 • mehaničke
 • pneumatske

Mehaničke sijačice rade bez zračne struje, a sastoje se od rotirajućeg sjetvenog koluta koji u sebi ima rupe. Sjetveni koluti mijenjaju se ovisno o potrebnom razmaku unutar reda tako da možemo imati manju ili veću udaljenost. Za ovaj tip sijačice vrlo je bitno da sjeme bude ujednačeno (kalibrirano) jer na taj način može neometano proći kroz otvore na sjetvenom kolutu čime postižemo ujednačen sklop. Ukoliko se koristi ovaj tip sijačice vrlo je bitno napraviti kvalitetnu i ujednačenu predsjetvenu pripremu tla jer ovaj tip sijačice ne "upuca" sjeme u tlo pa može doći do različite dubine sjetve i nejednoličnog nicanja. Željezni kotači na mehaničkim sijačicama služe za potiskivanje sjemena, a uz sebe sadrže i spremnik za gnojivo. Za manje površine ovaj tip sijačice je dovoljan zbog svoje dugotrajnosti i pouzdanosti, a rezervni dijelovi se lako mijenjaju.

Pneumatska sijačica radi na principu podtlaka (vakuuma) i nadtlaka (ispuhivanje) kojeg stvara ventilator preko kardana od traktora. Vakuum izdvoji samo jednu sjemenku na sjetvenu ploču koja se vertikalno rotira i "upuca" je u brazadicu koju je napravio raoni ulagač sjemena, a nagazni kotač pritišće sloj zemlje uz sjemenku. Na ovaj način bolje se regulira dubina sjetve te samim time postižemo ujednačeno klijanje i nicanje.

Prije sjetve potrebno je izvršiti pregled sijačice i prekontrolirati sve dijelove.

Potrebno je:

 • detaljno očistiti sve dijelove sijačice,
 • vizualno pregledati sijačicu,
 • prilagoditi razmak sekcija ovisno o kulturi koja se sije (za soju i šećernu repu to je 50 cm, a za **kukuruz i suncokret 70 cm),
 • prilagoditi opruge sijačeg uređaja (za kukuruz i suncokret oprugu opustiti, a za soju i šećernu repu pritegnuti oprugu),
 • isprazniti sijači uređaj nakon svake sjetve,
 • provjeriti istrošenost čahura na osovinama pogonskih zupčanika,
 • prije svake sjetve potrebno je provjeriti ispravnost sjetvenih ploča (oblik, broj rupa, promjer rupa),
 • provjeriti zračnost između plastičnog prstena i sjetvene ploče,
 • provjeriti ispravnost skidača viška sjemena (utječe na ravnomjeran raspored zrna u redu),
 • provjeriti usmjerivač (izbacivač) sjemena, a po potrebi ga skinuti,
 • raoni ulagač sjemena mora imati oštro sječivo,
 • provjeriti ispravnost nosača nagaznih kotača i njihov položaj,
 • provjeriti regulator dubine sjetve koji se nalazi na nosaču nagaznih kotača,
 • potrebno je pravilno podesiti zagrtače sjemena,
 • pogonski kotači, lančanici i lanci, četvrtaste osovine i kardansko vratilo moraju biti međusobno vertikalno i paralelno podešeni,
 • kod postavljanja željene kombinacije lančanika na reduktoru svakako koristiti shemu koja je nalijepljena na unutarnji dio poklopca reduktora,
 • provjeriti usisni ventilator kako bi bili sigurni da će se sjeme priljubit za sjetvenu ploču,
 • provjeriti nategnutost plosnatog remena koji pokreće rotor ventilatora, a sve ležajeve kvalitetno podmazati,
 • pritegnuti usisne cijevi kako ne bi došlo do pada podtlaka,
 • provjeriti pritisak u gumama pogonskih kotača.

Funkcionalnosti i pouzdanosti sijačice doprinosi i održavanje tokom sjetvenih radova, ali i održavanje nakon sjetvene sezone.

Za vrijeme sjetvenih radova potrebno je kontrolirati vijčane spojeve, prazniti i čistiti sjetvenog uređaja, očistiti deponator umjetnog gnojiva ili pesticida ukoliko je korišten te podmazati ležajeve i lance.

Nakon svake sjetvene sezone sijačicu je potrebno:

 • isprazniti, očistiti i oprati,
 • izvršiti popravak kvarova,
 • izvaditi sjetvene ploče,
 • pogonske lance zaštititi premazom,
 • popustiti remen ventilatora,
 • opustiti sve opruge,
 • smanjit tlak u pneumaticima,
 • zaštititi ventilator i kardansko vratilo,
 • zaštititi sijačicu od korozije,
 • pod pneumatike podmetnuti dasku,
 • oštećene dijelove potrebno je zamjeniti ili popraviti.

U agrotehnici ima jedno važno pravilo: „što krupnije sjeme - dublja sjetva, što sitnije sjeme - pliće polaganje sjemena“. Ako se proizvođači pridržavaju uputa sjetva će biti kvalitetnije obavljena te će u konačnici biti pozitivna ekonomska računica.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.