Predsjetvena gnojidba
Predsjetvena gnojidba
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Kako kvalitetno obaviti predsjetvenu gnojidbu tla za sjetvu kukuruza?

Da bio osigurali kukuruzu važna biljna hranjiva koja će koristiti za vrijeme klijanja i nicanja bitno je pristupiti predsjetvenoj gnojidbi. Ova gnojidba obavlja se kod zatvaranja zimske brazde ili pred samu sjetvu. Bitno je naglasiti da se u ovom roku gnojidbe u tlo unose preostale količine fosfornih i kalijevih hranjiva te 50-75% dušika.

Predsjetvena gnojidba nadopuna je osnovne gnojidbe tla koja je trebala biti obavljena u jesen. Kukuruz je kultura koja ima velike zahtjeve prema hranjivima zbog kratke vegetacije i velikih prinosa organske tvari.

Kukuruz zbog viskog proizvodnog potencijala traži redovitu gnojidbu. Da bi pravilno isplanirali gnojidbu u obzir treba uzeti:

  • polodnost tla,
  • planirani prirod,
  • predkulturu,
  • žetvene ostatke,
  • raniju gnojidbu,
  • hibride,
  • cilj proizvodnje.

Ukoliko je plodnost tla mala, gnojidbom trebamo osigurati 150-200 kg N/ha, 120-130 kg P/ha te 130-150 kg K/ha. Tlo se može gnojiti i sa stajskim gnojem koje smanjuje potrebnu količinu dušika i kalija. Ako na 1 ha stavimo 3 vagona stajskog gnoja, dušik i kalij možemo smanjiti za 40 kg/ha te fosfor za 20 kg/ha. (Kao normativ gnojidbe stajskim gnojem smatra se količina od 30 t/ha).

Uz dušik, fosfor i kalij, kukuruz treba i mikrolemente poput bora, magnezija, mangana koji najčešće nedostaju u našim tlima, stoga bi bilo dobro obaviti analizu tla te njome utvrditi koji elementi nedostaju i gnojidbom ih unijeti u tlo.

Da bi zadovoljili sve potrebe kukuruza, gnojidbu je potrebno izvršiti u nekoliko navrata, najčešće sa izvođenjem ostalih agrotehničkih zahvata.

Predsjetvena gnojidba obavlja se u proljeće sa gnojivima koja sadrže podjednake količine dušika, fosfora i kalija kao NPK 15-15-15 ili NPK 20-10-10. Predsjetveno u tlo treba unijeti 200-250 kg/ha NPK 15-15-15. Ukoliko je u osnovnoj gnojidbi podmirena ukupna količina fosfora i kalija, predsjetveno se primjenjuje 250-300 kg/ha UREE ili 230-250 l/ha UAN-a. UAN je otopina urea amonij nitrata koja sadrži u 100 l oko 40 kg dušika. Sa tri oblika dušika (amidni dušik (50%), amonijski (25%) i nitratni (25%)) namjenjen je za gnojidbu strnih žitarica, travnjaka te uljane repice, ali se može vrlo lako obaviti i gnojidba prije sjetve kukuruza i nije ga potrebno razrjeđivati. Vrlo se lako mješa se herbicidima pa se samim time smanjuje broj prohoda traktora.

Gnojivo se unosi tanjuranjem, sjetvo spremačem ili deponatorom za gnojiva prilikom same sjetve. Na ovaj način hranjiva se dodaju u sam sjetveni sloj gdje će se razvijati mladi korijen i koristiti hranjiva za početak rasta. Dubina na koju se vrši predsjetvena gnojidba je najčešće 10 cm.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.