Djetelina (Trifolium)
Djetelina (Trifolium)
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Gnojidba djetelina i trava

Kvalitetna krma koja ima visoke i kvalitetne prinose cilj je svakog proizvođača. Djeteline i trave su kulture koje iznose velike količine hranjiva iz tla jer dalju veliku količinu mase i kose se u više otkosa.

Hranjiva koja se iznesu tijekom uzgoja djetelina i trava moraju biti nadoknađena, pa proizvođač mora gnojidbom nadomjestiti manjak ukoliko želi postići visoke prinose te povećati otpornost biljaka na stresne uvijete nastale uslijed napada bolesti i štetnika ili klimatskih neprilika.

Gnojidba

Najtočnija preporuka gnojidbe temelji se na podacima o plodnosti parcele, potrebama trava i djetelina za hranjivima, klimatskim uvjetima i maksimalnom prinosu kojeg je moguće ostvariti.

Izračunom potrebnih količina hranjiva za dobivanje željenog prinosa te usporedbom sa hranjivima koja se nalaze u tlu, a dobiveni su na temelju kemijske analize, vrlo lako se sazna koliko hranjiva proizvođač mora nadoknaditi gnojidbom.

Ukoliko kemijska analiza nije napravljena mogu se preporučiti približne količine gnojiva. Okvirne količine hranjiva koje bi gnojidbom trebalo osigurati su:

Dušik (N) Fosfor (P2O5 ) Kalij (K2O)
40 -50 kg/ha 130-160 kg/ha 180-200 kg/ha

Trifolium pratense

Dušik, fosfor, kalij, kalcij i magnezij su najvažnija hranjiva koja utječu na formiranje vegetativnih i generativnih izdanaka. Ukoliko se pojavi nedostatak dušika dolazi do usporavanja rasta i smanjenja uroda zelene mase te povećanje postotka vlaknine u krmi. Nedostatak fosfora odražava se na slabije ukorjenjivanje, a nedostatak kalija uzrokuje snižavanje kvalitete krme kao i slabiju otpornost na sušu.

Prije sjetve potrebno je izbalansirati unos hranjiva

Pred sjetvu djetelina potrebno je kod oranja unijeti veće količine fosfora i kalija. Preporuka je da se koristi NPK 7-20-30 u količini 400-700 kg/ha ili NPK 8-16-24 u količini 500-900 kg/ha.

Prije same sjetve potrebno je u površinski sloj tla dodati NPK 15-15-15 u količini 150-200 kg/ha.

Gnojidba travnjaka koji se kosi

Nakon svakog otkosa poželjno je pognojiti sa 100-200 kg/ha KAN-A ILI ASN-a. Dušik na djeteline nema dobar učinak pa ga nije preporučljivo primjenjivati nakon otkosa.

Početkom jeseni preporučuje se djetelišta kao i travnjake pognojiti sa NPK 7-20-30 u količini 300-400 kg/ha zbog stvaranja veće koncentracije sokova u korijenu što pomaže biljci da lakše podnese niske temperature.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.