Šteta u vinogradu
Šteta u vinogradu
D. Marjanović, mag.ing.agr.

Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem

Potpora će se dodjeljivati na temelju procjene štete od elementarne nepogode te stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova koji su objavljeni u tekstu natječaja.

MJERA 5 IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE?

Za potporu obnovi proizvodnog potencijala vašeg poljoprivrednog gospodarstva predviđen je tip operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« unutar Mjere 5 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020. Ukoliko je vaš proizvodni potencijal znatno oštećen ili uništen u elementarnoj nepogodi, nepovoljnim vremenom, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, možete ga obnoviti uz pomoć potpore iz Mjere 5. Potpora može pokriti do 100% nastalih prihvatljivih troškova obnove proizvodnog potencijala.

TKO MOŽE BITI KORISNIK POTPORE ZA OBNOVU POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA?

Korisnici potpore mogu biti fizičke i pravne osobe kojima je oštećen ili uništen proizvodni potencijal, a prijavili su štetu nadležnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Zemljište mora biti registrirano u Arkod sustavu ili upisano u Upisnik poljoprivrednika; gospodarske zgrade moraju biti zakonito izgrađene ili u postupku ozakonjenja i u vlasništvu korisnika; strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirana i u vlasništvu korisnika (iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji mora se dokazati vlasništvo).

U slučaju zaraženosti vinograda vinove loze žuticom nadležno javno tijelo mora propisati mjere i aktivnosti sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze. (Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN46/2017).

Korisnici mogu biti i ona poljoprivredna gospodarstva na područjima gdje je proglašena elementarna nepogoda nakon 01.01.2014. godine, pod uvjetom da nisu započete aktivnosti sanacije štete prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

ŠTO JE POLJOPRIVREDNI POTENCIJAL?

Poljoprivredni potencijal proizvodni su resursi vašeg poljoprivrednog gospodarstva kojima se koristite u proizvodnji, kao npr. zemljište, gospodarske zgrade, gospodarski strojevi u poljoprivredi, poljoprivredna mehanizacija i oprema, domaće životinje i višegodišnji nasadi.

KOJI SU PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA SUFINANCIRANJE?

Svi prihvatljivi troškovi za sufinanciranje propisani su Natječajem

Prihvatljivi su samo oni troškovi koji su nastali zbog obnove oštećenog i/ili uništenog proizvodnog potencijala, uključujući i opće troškove.

 1. OPĆI TROŠKOVI – do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

  • troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 2. MATERIJALNI TROŠKOVI

  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
  • gradnja/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadne infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
  • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
  • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • porezi, propisane naknade, doprinosi, kamate, troškovi kredita, troškovi osiguranja, troškovi vlastitog rada, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja, kupnja zemljišta/objekata
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu osim općih troškova
 • plaćanje u gotovini
 • potpora za gubitak prihoda koji je posljedica elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja i ostali troškovi sukladno Natječaju

NAČIN I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio Zahtjev za potporu. Upisom u Evidenciju dobiva pristupne podatke (korisničko ime i zaporka) kojima se prijavljuje u AGRONET. Korisnik podnosi Zahtjev za potporu temeljem NATJEČAJA. Zahtjev za potporu sastoji se od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Korisnik podnosi prvi dio Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a, u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Nakon administrativne kontrole prihvatljivosti korisnika i projekta sastavlja se rang-lista i zatim se korisnicima izdaje Ugovor o financiranju od strane Agencije za plaćanja ili Obavijest o odbacivanju zahtjeva zbog nedostatnosti sredstava. Po zaprimanju Ugovora o financiranju podnosi se drugi dio Zahtjeva za potporu s propisanom dokumentacijom.

Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u prvom dijelu zahtjeva za potporu (I. FAZA):

 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE

  • potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu
  • plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore
  • ugovorena polica osiguranja s društvom za osiguranje za prihvatljive troškove iz članka 11. Pravilnika
 2. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA – ELEMENTARNA NEPOGODA

  • obrasci proračuna štete, ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN-1, EN-2, EN-3, EN-4, EN-6, EN-7), potpisani i ovjereni od nadležnog povjerenstva
  • Obrazac Izračuna vrijednosti štete i stupnja oštećenja relevantnog poljoprivrednog potencijala – Prilog 12 Natječaja
  • Pravomoćna Uporabna dozvola, Potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera, Uvjerenje za uporabu, pravomoćna Građevinska dozvola ili drugi akt kojim je odobrena gradnja postojeće građevine zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, Rješenje o izvedenom stanju, Potvrda izvedenog stanja ili Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je gospodarska građevina koja je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem zakonito izgrađena, sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, odnosno sukladno propisima kojima se regulira područje gradnje koji su vrijedili u vrijeme izgradnje gospodarske zgrade zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem
  • Potvrda o registraciji pogonskog/ih stroja/eva i/ili gospodarskih vozila (ukoliko podliježu obveznoj registraciji), račun, kupoprodajni ugovor ili neki drugi dokument koji glasi na korisnika, kojim se dokazuje posjedovanje i vlasništvo pogonskog stroja i/ili gospodarskog vozila zahvaćenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem za čiju se obnovu podnosi Zahtjev za potporu
  • Mišljenje sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj čestici zahvaćenoj elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, i/ili procjena isplativosti/mogućnosti popravka traktora oštećenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem
  • Obrazac Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada ovjeren od Savjetodavne službe – Prilog 13 Natječaja
  • Rješenje fitosanitarne inspekcije o zaraženosti vinove loze žuticom izdano od nadležnog ureda Fitosanitarne inspekcije

OBVEZE KORISNIKA 5 GODINA NAKON ZADNJE ISPLATE

 • mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi
 • mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH
 • ne smije poduzeti mjere čija je posljedica umjetno stvaranje uvjeta – mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući fondove EU-a), za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni
 • mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu
 • mora ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva

VAŽNE NAPOMENE

 • ukoliko korisnik posjeduje ugovorenu policu osiguranja za prihvatljive troškove, obavezan ju je priložiti prilikom odnošenja Zahtjeva za potporu
 • ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne pomoći (nije dopušteno DVOSTRUKO FINANCIRANJE)
 • uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom mora iznositi najmanje 30% prema proračunu štete nadležnog povjerenstva
 • u slučaju trajnih nasada postotni iznos uništenja odnosi se na jednu ARKOD česticu
 • zaraženost vinograda Zlatnom žuticom vinove loze mora biti najmanje 20% što potvrđuje fitosanitarni inspektor nakon čega se propisuje mjera krčenja vinograda
 • u slučaju da poljoprivrednik nije upisan u Upisnik poljoprivrednika, a želi se upisati kako bi predao Zahtjev za potporu, potrebno je prethodno provjeriti status glede obveznih doprinosa za socijalna osiguranja poljoprivrednika (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i učinak očekivane visine potpore na moguću obvezu prijave u Registar poreznih obveznika (Godišnji primitak od potpore iznad 80.500 kn)

Preuzeto sa savjetodavna.hr.

D. Marjanović, mag.ing.agr.

Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.

Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.